Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Politika ochrany osobných údajov

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov

  • V priebehu realizácie komerčných činností Aupark Žilina môže nastať viacero situácií, v ktorých budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Viac podrobností nájdete nižšie:

   Sme spoločnosť AUPARK Žilina SC a.s. , Veľká okružná 59A, Žilina, 010 01 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 10806/L, IČO: 44 441 193
   (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je súčasťou skupiny NEPI Rockcastle Group.

   Pri propagácii Aupark Žilina spolupracujeme s týmito subjektmi v rámci skupiny NEPI Rockcastle Group:

   · NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod č. 34285470

   · NEPI Investment Management SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bukurešť, Rumunsko, zapísaná v obchodnom registri pod č. J40/16378/2007, jedinečné registračné číslo (CUI) RO22342136

   Z hľadiska toho, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané na konkrétne marketingové účely, sa Prevádzkovateľ a spoločnosti NE Property BV a NEPI Investment Management SRL považujú za Spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 GDPR.

   Spoločnosť NE Property BV sprístupňuje používateľom webovú stránku www.auparkzilina.sk   (ďalej len „Webová stránka“) aj na účely propagácie Aupark Žilina.

   Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú určené všetkým dotknutým osobám, ktoré navštívia Aupark Žilina, vstupujú na Webovú stránku, zúčastňujú sa propagačných kampaní alebo podobných podujatí, ktoré sa konajú v priestoroch Nákupného centra alebo online, alebo zastupujú dodávateľov/partnerov/spolupracovníkov alebo nájomcov pri vykonávaní zmluvného vzťahu s Aupark Žilina.

   Spôsob, akým spracúvame Vaše osobné údaje, sa líši v závislosti od Vášho vzťahu s Aupark Žilina. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyberte kategóriu, ktorá sa na vás vzťahuje:

   Som návštevníkom alebo zákazníkom nákupného centra

   Som používateľom webovej stránky nákupného centra

   Som zákonným zástupcom alebo kontaktnou osobou dodávateľa, spolupracovníka alebo nájomcu nákupného centra

   Som členom personálu dodávateľov, spolupracovníkov alebo nájomcov nákupného centra

   Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré Aupark Žilina vo vzťahu k Vám spracúva, máte vo všetkých prípadoch viacero práv, ktoré môžete uplatniť jednotlivo alebo kumulatívne.  Informácie o týchto právach, ako aj o tom, ako ich možno uplatniť, sú k dispozícii v sekcii Práva dotknutých osôb.

   Osobné údaje sa zaväzujeme spracúvať v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a osvedčenými postupmi v tejto oblasti. Viac informácií nájdete v časti Bezpečnosť a presnosť údajov.

   Okrem toho bola vymenovaná Zodpovedná osoba pre ochranu údajov na úrovni skupiny NEPI Rockcastle Group, ktorú môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov a uplatňovania práv na ochranu údajov. Zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať písomnou, datovanou a podpísanou žiadosťou zaslanou na nasledujúcu adresu:

   · poštou na: Calea Floreasca nr. 169a, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București/Bukurešť, Rumunsko

   e-mailom na: Protection@nepirockcastle.com

 • 1 Návštevníci webovej stránky nákupného centra

  • 1.1 Aké osobné údaje spracúvame?

   • Identifikačné údaje, ako sú: meno a priezvisko, dátum narodenia

   • Údaje o prístupe k účtu, ako je: heslo

   • Kontaktné údaje, ako sú: e-mailová adresa, telefónne číslo

   • Údaje o vašich preferenciách/záujmoch, ako sú údaje o oblastiach záujmu – napr. móda, technológia, domáce zvieratá, atď.

   • Údaje o vašej interakcii s Webovou stránkou, ako sú: informácie o obchodoch, ktoré ste vyhľadávali, označenie série produktov/služieb ako obľúbené alebo výber série podujatí, na ktorých sa chcete zúčastniť, ako aj opakovanie návštev našej Webovej stránky/ prístupu na Účet.

   • Demografické údaje, ako sú: pohlavie, mesto a štvrť, v ktorej žijete, či ste alebo nie ste ženatý/vydatá, či máte alebo nemáte deti, počet detí a ich vek

   • Údaje o účasti na propagačných kampaniach a podobných podujatiach, ako sú: získané ceny, obrázok

   • Finančné údaje ako: číslo bankového účtu.

   • Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo inými podobnými technickými prostriedkami (t. j. malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, telefóne, tablete alebo mobilnom zariadení a obsahujú informácie o Vašej aktivite na týchto stránkach/aplikáciách), napr.: navštívené podstránky, čas strávený na konkrétnej stránke

   • Údaje zo sociálnych sietí, ako sú: jedinečný identifikačný kód poskytovaný sieťou Facebook

   V prípade Webovej stránky zaznamenávame aj vašu IP adresu, ale tieto údaje sa v súčasnosti nespracúvajú ani nepoužívajú na žiadny ďalší účel.

  • 1.2 Použitie osobných údajov

   1.2.1 Všeobecné účely

   Po vstupe na webovú stránku Aupark Žilina (ďalej len „Webová stránka“), bude spoločnosť NE Property BV spracúvať Vaše určité osobné údaje, najmä s cieľom poskytnúť Vám požadovanú službu, akou je prístup na Webovú stránku.

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Vykonávanie hospodárskych, finančných a/alebo administratívnych riadiacich činností

   Zákonná povinnosť

   2.     

   Urovnávanie sporov, vyšetrovaní alebo akýchkoľvek iných žalôb/sťažností, ktorých stranou je spoločnosť NE Property BV

   Oprávnený záujem na obhajobe našich práv pred súdom/pred akýmkoľvek príslušným orgánom

   3.     

   Archivácia

   Zákonná povinnosť

   4.     

   Vykonávanie kontrol rizík v súvislosti s postupmi a procesmi spoločnosti NE Property BV, ako aj vykonávanie auditov alebo vyšetrovaní spoločnosti NE Property BV

   Náš oprávnený záujem riadiť riziká a zabezpečiť súlad s postupmi a procesmi spoločnosti NE Property BV

   5.     

   Zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti informačných systémov (napr. aplikácií, sietí, infraštruktúry, webových stránok)

   Náš oprávnený záujem o zaistenie bezpečnosti našich počítačových systémov

   6.     

   Poskytovanie služby podpory, keď o ňu požiadate

   Plnenie zmluvy uzatvorenej v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. v súlade s podmienkami používania Webovej stránky)

   1.2.2 Spracúvanie údajov na marketingové účely 

   Spoločnosť NE Property BV pri propagácii Aupark Žilina, a to aj prostredníctvom Webovej stránky, spolupracuje s týmito subjektmi v rámci skupiny NEPI Rockcastle Group: Prevádzkovateľom, ako vlastníkom Nákupného centra, spoločnosťami NEPI Investment Management SRL a Marketing Advisers SRL. Z hľadiska spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely subjekty skupiny NEPI Rockcastle Group uvedené vyššie (ďalej spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“ a jednotlivo ako „Spoločný prevádzkovateľ“) konajú ako Spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 GDPR.

   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely máte všetky práva uvedené v časti Práva dotknutých osôb. Na základe dohody, ktorú Spoloční prevádzkovatelia uzatvorili v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, budú spolupracovať a zabezpečia, aby plne rešpektovali Vaše práva, a to bez ohľadu na to, komu sa rozhodnete zaslať žiadosť o uplatnenie svojich práv.

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Kontaktovanie prostredníctvom komunikačných prostriedkov s cieľom poskytnúť Vám informácie o Webovej stránke (t. j. nemarketingové informácie),

   Plnenie zmluvy uzatvorenej v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t.j. v súlade s podmienkami používania Účtu),

   2.     

   Vytváranie a analyzovanie profilov o Vás s cieľom prezentovať obsah prispôsobený Vašim preferenciám a zlepšovať naše služby.

   Ďalšie podrobnosti o tom, ako identifikovať svoje preferencie, nájdete tu 

   Váš súhlas

   3.     

   Posielanie všeobecných alebo prispôsobených priamych marketingových správ (newsletterov) prostredníctvom e-mailu poskytnutého pri prihlásení k odberu newslettera s cieľom propagovať naše aktivity, ponuky a produkty, Skupinu, ale aj Partnerov

   Viac informácií o Partneroch Aupark Žilina nájdete tu

   Váš súhlas

   4.     

   Organizovanie tombol, súťaží alebo iných podobných kampaní

   Plnenie uzatvorenej zmluvy (t. j. v súlade s Nariadením príslušnej tomboly, súťaže alebo kampane)

   5.     

   Realizácia priamych marketingových kampaní pre konkrétne regióny alebo používateľov Waze

   Váš súhlas

   6.     

   Spravovanie a prevádzkovanie účtov na sociálnych sieťach Nákupného centra; vedenie kampaní na sociálnych sieťach

   Váš súhlas

   7.     

   Vykonávanie prieskumov alebo iného prieskumu trhu

   Náš oprávnený záujem o propagáciu Nákupného centra a lepšie pochopenie požiadaviek trhu

   8.     

   Vykonávanie interných analýz (vrátane štatistických analýz, správ) s ohľadom na portfólio zákazníkov s cieľom zlepšovať a rozvíjať služby a vykonávať štúdie a prieskumy trhu s cieľom zlepšiť a rozvíjať služby Prevádzkovateľa, Skupiny a ich Partnerov,

   Viac informácií o Skupine a Partneroch Prevádzkovateľa údajov Aupark Žilina nájdete tu

   Náš oprávnený záujem spočíva v znalosti trhu, strategickom rozvoji, rozvoji a zlepšovaní našich služieb

   9.     

   Zdokumentovanie Vášho súhlasu

   Zákonná povinnosť

   10.   

   Používanie marketingových cookies na účely:

   -       vykonávania profilovacích činností, nazývaných aj profilovanie na webe, ktoré zahŕňa používanie súborov cookie na sledovanie všeobecnej aktivity používateľa online s cieľom prezentovať obsah prispôsobený jeho preferenciám,

   -       vedenie cielených a retargetingových kampaní

   Viac informácií o súboroch cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie 

   Váš súhlas

   11.   

   Vytvorenie štatistík určených na poskytovanie informácií o výkonnosti Webovej stránky a zobrazených marketingových kampaniach (napr. počet používateľov, ktorí vstúpili na stránku kampane, počet používateľov, ktorí videli banner kampane atď.) pomocou analytických súborov cookie

   Viac informácií o súboroch cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie 

   Náš oprávnený záujem na (i) zlepšovaní obsahu Webovej stránky a kampaní vedených na Webovej stránke, ako aj na lepšom hodnotení ukazovateľov výkonnosti (KPI) obchodných kampaní vedených na Webovej stránke a (ii) zabezpečovaní prevádzky, prístupu a technického používania Webovej stránky a poskytovaní služieb, o ktoré ste výslovne požiadali

   12.   

   Používanie súborov cookie potrebných na zabezpečenie prevádzky Webovej stránky

   Viac informácií o súboroch cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie

   Plnenie zmluvy v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. zabezpečenie prístupu na Webovú stránku)

  • 1.3 Ďalšie informácie o profilovaní

   Spoloční prevádzkovatelia vytvoria a zanalyzujú Vaše profily na základe osobných údajov, ktoré o Vás máme – údaje o Vašich preferenciách/záujmoch, údaje o Vašej interakcii s Webovou stránkou, údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie. Vďaka analýze takýchto údajov budeme schopní identifikovať Vaše preferencie, záujmy a schopnosti z hľadiska obstarávania, a tak ich prepojiť so službami, ktoré poskytujeme, alebo s produktmi, ktoré propagujeme.

   Spoloční prevádzkovatelia potom pomocou automatizovaných postupov určia obsah materiálov priameho marketingu, ktoré Vám majú byť zaslané. V právnom jazyku sa tieto automatizované postupy označujú ako „automatizovaný individuálny proces“.

   Materiály priameho marketingu, ktoré Vám zašleme, budú čo najkonkrétnejšie, najpresvedčivejšie a najvhodnejšie, a v dôsledku toho Vás môžu ovplyvniť (t. j. primäť k nákupu produktu/služby zahrnutej v marketingových materiáloch), pretože dokážu správne identifikovať Vaše preferencie alebo vlastnosti.

   Pokiaľ ide o spracúvanie údajov automatizovanými individuálnymi procesmi, máte niekoľko ďalších práv, t. j. môžete a) si vymôcť zásah ľudského činiteľa, b) vyjadriť svoj názor, c) získať vysvetlenie k prijatému rozhodnutiu a d) napadnúť toto rozhodnutie. Okrem toho môžete súhlas kedykoľvek odvolať spôsobom predpísaným v tejto Informácii v časti venovanej Právam dotknutých osôb.

  • 1.4 Doba uchovávania

   Spracúvané osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú predpisy špecifické pre našu oblasť činnosti.

   Pokiaľ ide o používanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Spoloční prevádzkovatelia ich budú uchovávať od času, keď ste nám poskytli svoj súhlas s takýmto spracúvaním, až do dátumu, kedy ho odvoláte. Keď sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, Spoloční prevádzkovatelia budú vo svojom legitímnom záujme Vaše údaje uchovávať po dobu ďalších 60 dní, aby mali prístup k potrebnej dokumentácii a mohli ju predložiť v prípade uplatnenia právneho nároku, podania sťažnosti alebo vyšetrovania (t.j. nie na zasielanie materiálov priameho marketingu).

  • 1.5 Prístup tretích strán

   Prístup k Vašim údajom bude poskytnutý len tým osobám alebo subjektom, s ktorými spolupracujeme pri plnení účelov spracovania a pre ktoré môžeme (my alebo zamýšľaní príjemcovia) doložiť legitímny dôvod alebo ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť im Vaše údaje.

   K Vašim údajom budú mať prístup tieto subjekty a ich zamestnanci:

   · poskytovatelia IT služieb (napr. údržba a vývoj softvéru, údržba a vývoj stránok),

   ·  poskytovatelia riešení CRM,

   · poskytovatelia marketingových služieb vrátane poskytovateľov služieb prieskumu trhu, poskytovateľov služieb marketingovej komunikácie, poskytovateľov služieb sledovania prevádzky a správania online nástrojov, rôznych poskytovateľov služieb prispôsobenia marketingu, poskytovateľov marketingových služieb prostredníctvom sociálnych médií, poskytovateľov služieb na prípravu obsahu marketingových formulárov,

   · spoločnosti skupiny (okrem Spoločných prevádzkovateľov).

   Keďže Prevádzkovateľ a aj ostatní Spoloční prevádzkovatelia sú súčasťou skupiny spoločností NEPI Rockcastle  Group (ďalej len „Skupina“), Vaše osobné údaje budú spracované na účely konsolidovaného riadenia činností Skupiny, na účely auditu a v akejkoľvek inej situácii, keď zákon vyžaduje alebo povoľuje takéto spracovanie, ak my (Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia alebo prijímajúce spoločnosti v Skupine) vieme doložiť legitímny dôvod na spracúvanie, alebo ak na spracúvanie získame Váš súhlas. Zoznam spoločností patriacich do Skupiny nájdete na: www.nepirockcastle.com

   · Partneri Aupark Žilina

   Vaše osobné údaje budú spracúvané aj v súvislosti s viacerými partnermi – tretími stranami (ďalej len „Partneri“). Sú to Partneri, ktorých Spoloční prevádzkovatelia propagujú vo svojom vzťahu s Vami prostredníctvom priamych marketingových aktivít a zvyčajne ide o nájomníkov nákupných centier skupiny NEPI Rockcastle Group. Partneri nemajú prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ spoločnosť NE Property BV alebo Spoloční prevádzkovatelia v tomto ohľade nezískali Váš predchádzajúci súhlas. Úplný zoznam Partnerov pre lokalitu Aupark Žilina  sa štvrťročne aktualizuje a nájdete ho tu –

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/prevadzky?kategorie=obchody

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/sluzby

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/zabava-a-volny-cas

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/prevadzky?kategorie=restauracie-a-kaviarne

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/kino

   a

   Zmluvne budeme od týchto subjektov, ako aj ich zamestnancov vyžadovať, aby rešpektovali dôvernosť Vašich údajov a zabezpečili vysokú úroveň bezpečnosti ich spracovania.

   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti alebo právnej povinnosti vaše osobné údaje poskytneme aj súdnym orgánom, verejným inštitúciám alebo ústredným a miestnym verejným orgánom.

   Spoločnosť NE Property BV a Spoloční prevádzkovatelia spravidla neprenášajú Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak k takémuto prenosu napriek všetkému dôjde, spoločnosť NE Property BV a Spoloční prevádzkovatelia  prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných osobných údajov.

 • 2 Som návštevníkom a zákazníkom nákupného centra

  • 2.1 Aké osobné údaje spracúvame?

   • Identifikačné údaje, ako sú: meno a priezvisko, dátum narodenia

   • Kontaktné údaje, ako sú: e-mailová adresa, telefónne číslo

   • Podobizeň

   • Údaje o vozidle, pre ktoré je vyhradené parkovacie miesto na parkovisku nákupného centra, ako sú: značka, typ a evidenčné číslo

   • Údaje o prístupe na parkovisko nákupného centra, ako sú: čas príchodu, čas odchodu, dĺžka pobytu

   • MAC zariadenia (mobil, notebook, tablet)

   • Údaje o účasti na propagačných kampaniach a podobných podujatiach, ako sú: získané ceny

   • Finančné údaje ako: číslo bankového účtu

  • 2.2 Použitie osobných údajov

   2.2.1 Všeobecné účely

   Pri návšteve Aupark Žilina, Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše určité osobné údaje, najmä s cieľom poskytnúť Vám služby, ktoré ponúka Prevádzkovateľ, alebo na splnenie našich zákonných povinností.

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Video monitorovanie prostredníctvom kamerového systému inštalovaného vo vnútri nákupného centra, v spoločných priestoroch, na prístupových cestách, ako aj na parkoviskách

   Oprávnený záujem o zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v rámci nákupného centra

   2.     

   Zjednodušenie prístupu na parkovisko nákupného centra

   Plnenie zmluvy v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. poskytnutie prístupu k zariadeniam a službám poskytovaným nákupným centrom)

   3.     

   Riešenie žiadostí o údaje a informácie prijaté od príslušných orgánov a inštitúcií

   Zákonná povinnosť

   4.     

   Poskytnutie prístupu k bezplatnej sieti Wi-Fi

   Plnenie zmluvy v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. poskytnutie prístupu k zariadeniam a službám poskytovaným nákupným centrom)

   5.     

   Spravovanie oznámení/sťažností podaných v rámci nákupného centra

   Náš oprávnený záujem o riešenie sťažností, ktoré nám boli zaslané, a o udržiavanie dobrých vzťahov s návštevníkmi/zákazníkmi nákupného centra

   6.     

   Správa žiadostí týkajúcich sa stratených predmetov, podaných v rámci nákupného centra

   Plnenie zmluvy v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. poskytnutie prístupu k zariadeniam a službám poskytovaným nákupným centrom)

   7.     

   Vykonávanie hospodárskych, finančných a/alebo administratívnych riadiacich činností

   Zákonná povinnosť

   8.     

   Urovnávanie sporov, vyšetrovaní alebo akýchkoľvek iných žalôb/sťažností, ktorých stranou je Prevádzkovateľ alebo Aupark Žilina

   Oprávnený záujem na obhajobe našich práv pred súdom/pred akýmkoľvek príslušným orgánom

   9.     

   Archivácia

   Zákonná povinnosť

   10.   

   Vykonávanie kontrol rizík v súvislosti s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa údajov, ako aj vykonávanie auditov alebo vyšetrovaní Prevádzkovateľa údajov

   Náš oprávnený záujem riadiť riziká a zabezpečiť súlad s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa údajov

    

   2.2.2 Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely 

   Prevádzkovateľ pri propagácii Aupark Žilina, a to aj prostredníctvom Webovej stránky, spolupracuje s týmito subjektmi v rámci skupiny NEPI Rockcastle Group: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL a Marketing Advisers SRL. Z hľadiska toho, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely, subjekty skupiny NEPI Rockcastle Group uvedené vyššie (ďalej spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“ a jednotlivo ako „Spoločný prevádzkovateľ“) konajú ako Spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 GDPR.

   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete využiť všetky práva uvedené v časti Práva dotknutých osôb. Na základe dohody, ktorú Spoloční prevádzkovatelia uzatvorili v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, budú spolupracovať a zabezpečia, aby plne rešpektovali Vaše práva, a to bez ohľadu na to, komu sa rozhodnete zaslať žiadosť o uplatnenie svojich práv.

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Fotenie a používanie fotografií (ktoré obsahujú aj Vašu podobizeň) s cieľom propagovať nákupné centrum

   Váš súhlas

   2.     

   Organizovanie tombol, súťaží, podujatí alebo marketingových kampaní v nákupnom centre vrátane odovzdávania vyhratých cien

   Plnenie uzatvorenej zmluvy (t.j. v súlade s Nariadením príslušnej tomboly, súťaže alebo kampane)

    

  • 2.3 Doba uchovávania:

   Spracúvané osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú predpisy špecifické pre našu oblasť činnosti.

   V závislosti od kontextu, v ktorom spracúvame Vaše osobné údaje, platia nasledujúce pravidlá na určenie doby uchovávania:

   • Kamerový systém (CCTV): Videozáznamy uchovávané kamerovým systémom sa spravidla archivujú po dobu 30 (tridsiatich) dní, pokiaľ predĺženie ich lehoty na spracovanie nevyplýva zo zákona alebo nie je odôvodnené zákonnými postupmi.

   • Sieť WiFi: MAC zariadenia sa uchováva len počas používania našej WiFi siete.

   • Údaje spracúvané na marketingové účely: údaje zhromaždené na marketingové účely budú spracúvané až do odvolania súhlasu. Keď sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, Spoloční prevádzkovatelia budú vo svojom legitímnom záujme Vaše údaje uchovávať po dobu ďalších 60 dní, aby mali prístup k potrebnej dokumentácii a mohli ju predložiť v prípade uplatnenia právneho nároku, podania sťažnosti alebo vyšetrovania (t. j.  nie na zasielanie materiálov priameho marketingu).

  • 2.4 Prístup tretích strán:

   Prístup k Vašim osobným údajom bude poskytnutý len tým jednotlivcom alebo subjektom, s ktorými spolupracujeme na plnení účelov spracovania, a pre ktorých vieme my (noví alebo zamýšľaní príjemcovia) odôvodniť legitímny záujem v zmysle GDPR alebo ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť im Vaše údaje.

   K Vašim údajom budú mať prístup tieto subjekty a ich zamestnanci:

   · poskytovatelia bezpečnostných a zabezpečovacích služieb – Prevádzkovateľ spolupracuje so špecializovanými spoločnosťami, ktoré sú zo zákona oprávnené vykonávať bezpečnostné a sledovacie činnosti, aby zabezpečil kamerový systém a systém kontroly vstupu na parkoviskách,

   · iní poskytovatelia služieb – pokiaľ ide o účasť na kampaniach a podujatiach, ako aj vybavovanie reklamácií, sťažností a/alebo žiadostí týkajúcich sa stratených vecí adresovaných zamestnancom kancelárií Info Desk v rámci nákupných centier, Prevádzkovateľ zvyčajne spolupracuje so špecializovanými servisnými spoločnosťami.

   · Spoločnosti skupiny.

   Keďže Prevádzkovateľ  a aj ostatní Spoloční prevádzkovatelia sú súčasťou skupiny spoločností NEPI Rockcastle Group (ďalej len „Skupina“), Vaše osobné údaje budú spracované na účely konsolidovaného riadenia činností Skupiny, na účely auditu a v akejkoľvek inej situácii, keď zákon vyžaduje alebo povoľuje takéto spracovanie, ak my (Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia alebo prijímajúce spoločnosti v Skupine) vieme odôvodniť legitímny dôvod na spracúvanie, alebo ak na spracúvanie získame Váš súhlas. Zoznam spoločností patriacich do Skupiny nájdete na: www.nepirockcaste.com

   · Partneri Aupark Žilina

   Vaše osobné údaje budú spracúvané aj v súvislosti s viacerými partnermi tretích strán (ďalej len „Partneri“). Toto sú Partneri, ktorých Spoloční prevádzkovatelia propagujú vo svojom vzťahu s Vami prostredníctvom priamych marketingových aktivít a zvyčajne ide o nájomníkov Aupark Žilina. Partneri nemajú prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ Prevádzkovateľ alebo Spoloční prevádzkovatelia v tomto ohľade vopred nezískajú Váš súhlas. Úplný zoznam Partnerov sa štvrťročne aktualizuje a nájdete ho tu – 

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/prevadzky?kategorie=obchody

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/sluzby

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/zabava-a-volny-cas

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/prevadzky?kategorie=restauracie-a-kaviarne

   https://www.auparkzilina.sk/obchody/kino

   · Správca objektu Aupark Žilina

   Od týchto subjektov a ich zamestnancov budeme vyžadovať, aby sa zmluvne zaviazali, že budú rešpektovať dôvernosť Vašich údajov a zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti ich spracovania.

   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti alebo právnej povinnosti Vaše osobné údaje poskytneme aj súdnym orgánom, verejným inštitúciám alebo ústredným a miestnym verejným orgánom.

   Prevádzkovateľ a Spoloční prevádzkovatelia spravidla neprenášajú Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak k takémuto prenosu napriek všetkému dôjde, Prevádzkovateľ alebo Spoloční prevádzkovateliaprijmú primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných osobných údajov.

 • 3 Zástupcovia zmluvných partnerov (dodávatelia/nájomcovia nákupných centier/spolupracovníci)

  • 3.1 Aké osobné údaje spracúvame?

   • Identifikačné údaje, ako sú: meno a priezvisko, dátum narodenia

   • Kontaktné údaje, ako sú: e-mailová adresa, telefónne číslo

   • Údaje o zamestnaní, ako sú: zastávaná pozícia, spoločnosť, v ktorej ste zamestnaný alebo ktorú zastupujete

  • 3.2 Použitie osobných údajov

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Uzatváranie a plnenie nájomných alebo iných obchodných zmlúv

   Oprávnený záujem vykonávať našu činnosť a platne uzatvárať obchodné zmluvy špecifické pre našu oblasť činnosti (t. j. zmluvy o prenájme obchodných priestorov)

   2.     

   Kontaktovanie možných budúcich nájomcov nákupného centra (potenciálnych nájomcov)

   Oprávnený záujem o propagáciu nášho podnikania a propagáciu Nákupného centra potenciálnym nájomcom (budúcim nájomcom)

   3.     

   Vykonávanie kontrol KYC (know-your-customer) vo vzťahu k potenciálnym zmluvným partnerom

   Zákonná povinnosť

   4.     

   Vykonávanie hospodárskych, finančných a/alebo administratívnych riadiacich činností

   Zákonná povinnosť

   5.     

   Urovnávanie sporov, vyšetrovaní alebo akýchkoľvek iných žalôb/sťažností, ktorých stranou je Prevádzkovateľ

   Oprávnený záujem na obhajobe našich práv pred súdom/pred akýmkoľvek príslušným orgánom

   6.     

   Archivácia

   Zákonná povinnosť

   7.     

   Vykonávanie kontrol rizík v súvislosti s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa, ako aj vykonávanie auditov alebo vyšetrovaní Prevádzkovateľa

   Náš oprávnený záujem riadiť riziká a zabezpečiť súlad s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa

  • 3.3 Doba uchovávania

   Spracúvané osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú predpisy špecifické pre našu oblasť činnosti.

  • 3.4 Prístup tretích strán

   Prístup k Vašim osobným údajom bude poskytnutý len tým jednotlivcom alebo subjektom, s ktorými spolupracujeme plnení účelov spracovania a pre ktorých môžeme my (noví alebo zamýšľaní príjemcovia) odôvodniť legitímny záujem v zmysle GDPR alebo ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše údaje.

   K Vašim údajom budú mať prístup tieto subjekty a ich zamestnanci:

   · Spoločnosti Skupiny

   Keďže aj Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny spoločností NEPI Rockcastle  Group (ďalej len „Skupina“), Vaše osobné údaje budú spracované na účely konsolidovaného riadenia činností Skupiny, na účely auditu a v akejkoľvek inej situácii, keď zákon vyžaduje alebo povoľuje takéto spracovanie, ak my (Prevádzkovateľ alebo prijímajúce spoločnosti v Skupine) vieme odôvodniť legitímny dôvod na spracúvanie, alebo ak na spracúvanie získame Váš súhlas. Zoznam spoločností patriacich do Skupiny nájdete na: www.nepirockcastle.com

   Od týchto subjektov a ich zamestnancov budeme vyžadovať, aby sa zmluvne zaviazali, že budú rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti ich spracovania.

   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti alebo zákonnej povinnosti Vaše osobné údaje poskytneme aj súdnym orgánom, verejným inštitúciám alebo ústredným a miestnym verejným orgánom.

   Prevádzkovateľ údajov nebude prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak k takémuto prenosu dôjde, Prevádzkovateľ údajov prijme primerané ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných osobných údajov.

 • 4 Som členom personálu dodávateľov, spolupracovníkov alebo nájomcov nákupného centra

  • 4.1 Aké osobné údaje spracúvame?

   • Identifikačné údaje, ako sú: meno a priezvisko, dátum narodenia

   • Kontaktné údaje, ako sú: e-mailová adresa, telefónne číslo

   • Podobizeň

   • MAC zariadenia (mobil, notebook, tablet)

  • 4.2 Použitie osobných údajov

   Č.

   Účel spracúvania osobných údajov

   Právny základ spracúvania osobných údajov

   1.     

   Video sledovanie prostredníctvom kamerového systému inštalovaného vo vnútri nákupného centra, v spoločných priestoroch, na prístupových cestách, ako aj na parkoviskách

   Oprávnený záujem o zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v rámci nákupného centra

   2.     

   Oprávnený záujem o zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v rámci nákupného centra

   Udelenie prístupu zamestnancom nájomcov v rámci obchodnej oblasti mimo otváracích hodín nákupného centra

   3.     

   Riešenie žiadostí o údaje a informácie prijaté od príslušných orgánov a inštitúcií

   Zákonná povinnosť

   4.     

   Poskytnutie prístupu k bezplatnej sieti Wi-Fi

   Plnenie zmluvy v súvislosti s poskytovaním našich služieb (t. j. poskytnutie prístupu k zariadeniam a službám poskytovaným nákupným centrom)

   5.     

   Spravovanie oznámení/sťažností podaných v rámci nákupného centra

   Náš oprávnený záujem o riešenie sťažností, ktoré nám boli zaslané, a o udržiavanie dobrých vzťahov s návštevníkmi/zákazníkmi nákupného centra

   6.     

   Správa žiadostí týkajúcich sa stratených predmetov, podaných v rámci nákupného centra

   Náš oprávnený záujem o riešenie sťažností, ktoré nám boli zaslané, a o udržiavanie dobrých vzťahov s návštevníkmi/zákazníkmi nákupného centra

   7.     

   Vykonávanie kontrol KYC (know-your-customer) vo vzťahu k potenciálnym zmluvným partnerom

   Zákonná povinnosť

   8.     

   Vykonávanie hospodárskych, finančných a/alebo administratívnych riadiacich činností

   Zákonná povinnosť

   9.     

   Urovnávanie sporov, vyšetrovaní alebo akýchkoľvek iných žalôb/sťažností, ktorých stranou je Prevádzkovateľ

   Oprávnený záujem na obhajobe našich práv pred súdom/pred akýmkoľvek príslušným orgánom

   10.   

   Archivácia

   Zákonná povinnosť

   11.   

   Vykonávanie kontrol rizík v súvislosti s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa, ako aj vykonávanie auditov alebo vyšetrovaní Prevádzkovateľa

   Náš oprávnený záujem riadiť riziká a zabezpečiť súlad s postupmi a procesmi Prevádzkovateľa

  • 4.3 Doba uchovávania

   Spracúvané osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú predpisy špecifické pre našu oblasť činnosti.

   V závislosti od kontextu, v ktorom spracúvame Vaše osobné údaje, platia nasledujúce pravidlá na určenie doby uchovávania:

   · Kamerový systém (CCTV): Videozáznamy uchovávané kamerovým systémom sa spravidla archivujú po dobu 30 (tridsiatich) dní, pokiaľ predĺženie ich lehoty na spracovanie nevyplýva zo zákona alebo nie je odôvodnené zákonnými postupmi.

   · Sieť WiFi: MAC zariadenia sa uchováva len počas používania našej WiFi siete.

  • 4.4 Prístup tretích strán

   Prístup k Vašim osobným údajom bude poskytnutý len tým jednotlivcom alebo subjektom, s ktorými spolupracujeme na plnení účelov spracovania a pre ktorých môžeme my (noví alebo zamýšľaní príjemcovia) odôvodniť legitímny záujem v zmysle GDPR alebo ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše údaje.

   K Vašim údajom budú mať prístup tieto subjekty a ich zamestnanci:

   · poskytovatelia bezpečnostných a zabezpečovacích služieb – vlastník nehnuteľnosti spolupracuje so špecializovanými spoločnosťami, ktoré sú zo zákona oprávnené vykonávať bezpečnostné a sledovacie činnosti, aby zabezpečil kamerový systém a systém kontroly vstupu na parkoviskách.

   · Iní poskytovatelia služieb – pokiaľ ide o vybavovanie reklamácií, sťažností a/alebo žiadostí týkajúcich sa stratených vecí adresovaných zamestnancom kancelárií Info Desk v rámci nákupných centier, Prevádzkovateľ zvyčajne spolupracuje so špecializovanými servisnými spoločnosťami.

   · Správca majetku Prevádzkovateľa.

   Od týchto subjektov a ich zamestnancov budeme vyžadovať, aby sa zmluvne zaviazali, že budú rešpektovať dôvernosť Vašich údajov a zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti ich spracovania.

   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti alebo zákonnej povinnosti Vaše osobné údaje poskytneme aj súdnym orgánom, verejným inštitúciám alebo ústredným a miestnym verejným orgánom.

   Prevádzkovateľ údajov nebude prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak k takémuto prenosu dôjde, Prevádzkovateľ prijme primerané ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany prenášaných osobných údajov.

 • 5 Bezpečnosť a presnosť osobných údajov

  • Prijmeme všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich prenášaných, uchovávaných alebo inak spracúvaných osobných údajov pred zničením, stratou, nezákonnou alebo náhodnou zmenou, neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom, ako aj pred akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním. Bezpečnostné opatrenia, ktoré vykonávame v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, zabezpečujú dôvernosť, integritu, dostupnosť a trvalú odolnosť systémov a služieb spracovania, ako aj schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim, ak dôjde k fyzickému alebo technickému incidentu.

   Všetky osobné údaje budú spracované prostredníctvom zabezpečených stránok pomocou šifrovacieho systému SSL označeného symbolom visiaceho zámku, ktorý sa nachádza v hornej časti okna prehliadača.

   Viac informácií o bezpečnostných štandardoch na Webovej stránke nájdete v časti „Pomoc“.

   Pre zachovanie bezpečnosti údajov a dôvernosti informácií sa tieto prenášajú prostredníctvom Účtu chráneného heslom. Prevádzkovateľ alebo prípadne Spoloční prevádzkovatelia vynaložia všetko úsilie a použijú vhodnú informačnú technológiu na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytnete.

   V prípadoch stanovených v GDPR v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ, prípadne každý zo Spoločných prevádzkovateľov, bude náležite informovať príslušné orgány a príslušné osoby.

   Prevádzkovateľ alebo Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje, ktoré sú presné a majú zavedený postup na ich aktualizáciu. Prevádzkovateľ /Spoloční prevádzkovatelia podniknú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

 • 6 Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov

  • (a) Právo na prístup  – právo požiadať o potvrdenie, či osobné údaje spracúvame alebo nie, a ak áno, právo požiadať o prístup k údajom, ako aj o určité informácie o týchto údajoch. V tejto súvislosti na požiadanie vystavíme aj kópiu spracúvaných osobných údajov. Žiadosť o ďalšie kópie bude spoplatnená na základe skutočne vynaložených nákladov.

   (b) Právo na opravu – právo na opravu nepresných osobných údajov, ako aj na doplnenie neúplných údajov vrátane poskytnutia dodatočných informácií.

   (c) Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“) – v situáciách výslovne upravených zákonom, právo dosiahnuť, aby sme údaje vymazali. O vymazanie osobných údajov je teda možné požiadať, ak:

   • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali;

   • bol odvolaný súhlas, na základe ktorého sa vykonáva spracovanie;

   • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu údajov na základe práva namietať;

   • osobné údaje sú spracúvané protizákonne,

   • údaje musia byť vymazané na účely splnenia našej zákonnej povinnosti.

   (d) Právo na obmedzenie spracúvania – právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov za určitých okolností výslovne stanovených zákonom:

   • presnosť údajov je spochybnená, a to počas obdobia, kedy sa presnosť dotknutých údajov kontroluje;

   • spracúvanie údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov;

   • dotknutá osoba potrebuje tieto údaje na zriadenie, výkon alebo obhajobu určitých práv na súde a naša spoločnosť už tieto údaje nepotrebuje;

   • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov počas obdobia, počas ktorého kontrolujeme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.

   Za týchto okolností sa údaje, s výnimkou uchovávania, už nebudú ďalej spracúvať.

   (e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu údajov (vrátane vytvárania profilov) na základe nášho oprávneného záujmu.

   (f) Právo na prenositeľnosť údajov – právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, automatizovanom čitateľnom formáte a právo požiadať o odovzdanie údajov inému prevádzkovateľovi. Toto právo sa vzťahuje len na osobné údaje poskytnuté priamo dotknutou osobou Prevádzkovateľovi a len vtedy, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a je právne založené buď na plnení zmluvy, alebo na súhlase dotknutej osoby,

   (g) Právo podať sťažnosť – právo podať sťažnosť v súvislosti so spôsobmi spracúvania osobných údajov. Sťažnosť sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov („ÚOOU“) - podrobnosti na www.dataprotection.gov.sk.

   (h)  Právo na odvolanie súhlasu  – právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je spracúvanie založené na súhlase. Odvolanie súhlasu bude mať účinok len do budúcnosti a spracovanie pred odvolaním zostáva v platnosti.

   (i) Dodatočné práva súvisiace s automatizovanými rozhodnutiami používanými pri poskytovaní služieb – ak sa prijímajú automatizované rozhodnutia o osobných údajoch a tieto rozhodnutia významne ovplyvňujú dotknutú osobu, dotknutá osoba môže a) využiť ľudský zásah v súvislosti s uvedeným spracúvaním, b) vyjadriť svoj názor na takéto spracúvanie, c) získať vysvetlenie k prijatému rozhodnutiu a d) napadnúť takéto rozhodnutie.

   Tieto práva (s výnimkou práva obrátiť sa na ÚOOU, ktoré je možné uplatniť za podmienok stanovených týmto orgánom – v tejto súvislosti si môžete pozrieť oficiálnu webovú stránku www.dataprotection.gov.sk) je možné uplatniť kedykoľvek, a to buď jednotlivo alebo súhrnne, zaslaním listu/správy nasledujúcimi spôsobmi:

   · poštou na: Calea Floreasca nr. 169a, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București/Bukurešť, Rumunsko

   · e-mailom na: Protection@nepirockcastle.com

   Môžete uplatniť právo odvolať svoj súhlas so zasielaním priamych marketingových správ (newsletter) e-mailom, a to pomocou vyhradeného odkazu na odhlásenie (odhlásenie), ktorý je súčasťou každej správy tohto druhu.

Navigácia