Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Záväzné podmienky používania webovej stránky

 • 1. Všeobecne

  • Webovú stránku Aupark Žilina, ktorá je k dispozícii na adrese www.auparkzilina.sk vlastní spoločnosť NE Property BV (ďalej len „Spoločnosť“), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod č. 34285470.

   Oznámenie o spracovaní osobných údajov, je dostupné tu: Informačné oznámenie je súčasťou týchto zmluvných podmienok a podrobne opisuje, ako zhromažďujeme, používame a spracúvame informácie o používateľoch pri prehliadaní Webovej stránky, ako aj ich práva týkajúce sa ich osobných údajov. 

   Používatelia, ktorí chcú používať Webovú stránku, musia mať minimálne 16 rokov a musia súhlasiť s týmito zmluvnými podmienkami.

   Prístupom na Webovú stránku a jej používaním Používateľ berie na vedomie a, ak sa uplatňuje,  prijíma tieto zmluvné podmienky, ako aj ďalšie príslušné zásady používania Webovej stránky.

   Ak s týmito zmluvnými podmienkami alebo niektorou ich časťou nesúhlasíte, žiadnym spôsobom Webovú stránku nepoužívajte.

 • 2. Vymedzenie pojmov

  • Internetová stránka

   https://www.auparkzilina.sk/

   Spoločnosť

   NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod č. 34285470, ktorá je súčasťou skupiny NEPI Rockcastle Group.

   Skupina

   Akékoľvek ďalšie subjekty skupiny NEPI Rockcastle Group. Zoznam spoločností patriacich do skupiny NEPI Rockcastle Group nájdete tu: www.nepirockcastle.com

   NEPI Rockcastle

   Spoločnosť založená podľa práva ostrova Man, zapísaná pod č. 001211V, so sídlom na adrese Lord Street, Douglas, Ostrov Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

   Používateľ/Používatelia

   Akýkoľvek používateľ/používatelia, ktorí sa pohybujú na Webovej stránke a/alebo čítajú a/alebo používajú a/alebo sa zaregistrujú na Webovej stránke a/alebo sa prihlásia na odber Newslettera.

   Dohoda

   Znamená dohodu medzi Používateľom a Spoločnosťou uzatvorenú podľa týchto zmluvných podmienok.

   Partneri-tretie strany

   Ako Partneri-tretie strany sa označujú tí partneri, v mene ktorých komunikujeme s Používateľmi, a delia sa na: nájomníkov nákupných centier skupiny NEPI Rockcastle Group, mediálnych partnerov, spolupracovníkov a organizátorov podujatí.

   Úplný zoznam Partnerov-tretích strán v Aupark Žilina sa štvrťročne aktualizuje a nájdete ho tu: - webový odkaz na nájomcov

   Partneri-tretie strany nemajú prístup k osobným údajom Používateľov, s výnimkou prípadov, keď Spoločnosť v tomto ohľade získala predchádzajúci súhlas Používateľa.

   Spoloční partneri

   Spoločnosti:

   • Poskytovatelia riešení CRM

   • Poskytovatelia služieb vývoja a údržby Webovej stránky

   Vyhlasujú, že sú Spoločnými partnermi so Spoločnosťou v zmysle ustanovení európskych nariadení, a že predmet zmluvy alebo dôvod spriaznenosti úzko súvisí s plnením záväzkov Spoločnosti voči Používateľom vo vzťahu k poskytovaniu služieb na stránke.

   Spoloční partneri sú zodpovední za dodržiavanie povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ku ktorým majú prístup alebo ktoré dostanú od Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti v Skupine.

   Osobné údaje

   Akékoľvek informácie o Používateľovi, ktoré umožňujú jeho priamu alebo nepriamu identifikáciu, vrátane okrem iného mena, priezviska, rodu, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu, či je ženatý/vydatá, či má deti, veku detí atď., a ktoré Používateľ poskytuje za účelom účasti na kampaniach, prihlásenia sa na odber Newslettera, zasielania stanovísk a návrhov, publikačných materiálov alebo za akýmkoľvek iným účelom.

   Súhlas so spracovaním osobných údajov

   Je akýkoľvek slobodne poskytnutý, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

   Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

   Spoločnosť a/alebo Spoloční partneri vymenujú osobu zodpovednú za informovanie a poradenstvo prevádzkovateľovi údajov alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom spracúvajúcim osobné údaje o ich povinnostiach vyplývajúcich zo zákona, ako aj za monitorovanie dodržiavania zákonov o ochrane údajov a politík prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov, za spoluprácu s dozorným orgánom a za pôsobenie ako kontaktná osoba pre dozorný orgán v otázkach spracovania osobných údajov.

   Kontaktnú osobu Spoločnosti alebo iných spoločností skupiny NEPI Rockcastle Group, t.j. zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, je možné kontaktovať na:

   data.protection@nepirockcastle.com

 • 3. Prístup na Webovú stránku

 • 4. Uzavretie dohody

  • Vstup a užívanie Webovej stránky Používateľom predstavuje výslovný a jednoznačný súhlas Používateľa s uzavretím dohody, ktorá obsahuje tieto zmluvné podmienky.

   Dohoda medzi Spoločnosťou a Používateľom, ktorý si chce vytvoriť účet na Webovej stránke, sa uzatvára len vtedy, ak sú dodržané všetky nižšie uvedené kroky:

   · Používateľ vstupuje na Webovú stránku https://www.auparkzilina.sk/.;

   · Používateľ si pozorne prečíta tieto zmluvné podmienky a oznámenie o spracovaní osobných údajov, ktoré je dostupné tu: Informačné oznámenie;

   Prijatím týchto zmluvných podmienok Používateľ berie na vedomie, že akékoľvek ďalšie následné alebo súbežné záväzky vo vzťahu k týmto zmluvným podmienkam sa nahrádzajú týmito zmluvnými podmienkami. Tieto zmluvné podmienky nezakladajú práva pre tretie osoby.

 • 5. Trvanie a ukončenie dohody

  • Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

 • 6. Používanie Webovej stránky

  • Používatelia nemajú nárok:

   • vstupovať na a používať Webovú stránku na účely a prostriedkami, ktoré sa kvalifikujú ako zneužitie;

   • používať Webovú stránku takýmto spôsobom alebo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré spôsobia alebo by mohli spôsobiť škodu na Webovej stránke alebo zhoršenie výkonu, dostupnosti alebo prístupnosti Webovej stránky;

   • používať Webovú stránku akýmkoľvek nezákonným, podvodným alebo škodlivým spôsobom alebo v súvislosti s akoukoľvek nezákonnou, podvodnou alebo škodlivou činnosťou;

   • používať Webovú stránku na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenos, používanie, publikovanie alebo distribúciu akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú (alebo súvisia) so spywarom, počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi, červami alebo iným počítačovým škodlivým softvérom;

   • vykonávať akékoľvek systematické alebo automatické činnosti získavania údajov (vrátane, ale nie výlučne, vyhľadávania a zhromažďovania údajov) týkajúce sa alebo vo vzťahu k Webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti;

   • používať údaje zozbierané z Webovej stránky na akékoľvek priame alebo nepriame marketingové aktivity vrátane, ale nie výlučne, e-mailového marketingu, SMS marketingu, telemarketingu a priameho marketingu poštou;

   • používať údaje zozbierané z Webovej stránky na kontaktovanie fyzických, právnických osôb alebo iných osôb a subjektov.

 • 7. Spracovanie osobných údajov

  • Všeobecným právnym rámcom upravujúcim ochranu osobných údajov je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“), ktoré sa uplatňuje v rámci Európskej únie.

   Webová stránka https://www.auparkzilina.sk/ používa súbory cookie. Viac informácií o osobných údajoch získaných prostredníctvom súborov cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii tu: Pravidlá používania súborov cookie.

   Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď vstupujete na alebo používate Webovú stránku, vrátane toho, keď sa zaregistrujete do kampaní organizovaných Spoločnosťou prostredníctvom Webovej stránky, ako aj toho, ako môžete svoj súhlas odvolať, nájdete v Informačnom oznámení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je k dispozícii tu: Informačné oznámenie.

 • 8. Duševné vlastníctvo

  • Spoločnosť dodržiava práva duševného vlastníctva iných osôb a vyžaduje, aby Používatelia dodržiavali všetky práva duševného vlastníctva Spoločnosti alebo tretích osôb.

   Obsah a grafika Webovej stránky vrátane, ale nie výlučne, celého textového kontextu, technických zdrojov všetkých existujúcich a budúcich služieb a zariadení sú majetkom Spoločnosti a/alebo jej obchodných partnerov. Tieto sú chránené autorskými právami, právami na ochranné známky a inými zákonmi a zmluvami. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za pravdivosť práv duševného vlastníctva, ktoré vlastnia jej obchodní Partneri a ktoré sa používajú na Webovej stránke po dohode s týmito obchodnými Partnermi. V prípade, že je súčasťou obsahu Webovej stránky konkrétny odkaz na obchodných Partnerov Spoločnosti, a to buď na ich práva duševného vlastníctva alebo na obchodné činnosti, ktoré vykonávajú, najmä na marketingové kampane, produkty a služby, ceny atď., Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť a zákonnosť takýchto informácií, ktoré jej obchodní Partneri plne sprístupnili, pričom títo nesú celú právnu zodpovednosť za takýto obsah.

   Používaním určitých špecifických nástrojov Webovej stránky, ak je tak uvedené, Používatelia udeľujú súhlas Spoločnosti na použitie ich práv duševného vlastníctva vrátane, ale nie výlučne, textov zverejnených na Webovej stránke a súborov načítaných na Webovú stránku.

   Používatelia musia dodržiavať všetky práva duševného vlastníctva Spoločnosti, ako aj jej obchodných Partnerov propagovaných na Webovej stránke, ktoré sú poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi. Používateľom sa zakazuje používať akýkoľvek obrázok, ochrannú známku alebo označenie patriace Spoločnosti alebo tretím stranám, ak nezískali predchádzajúci písomný súhlas ich zákonných vlastníkov.

   Používatelia si môžu prezerať, sťahovať a tlačiť podstránky Webovej stránky len na svoje osobné použitie, ktoré podlieha obmedzeniam uvedeným nižšie alebo akýmkoľvek iným ustanoveniam v týchto zmluvných podmienkach. Akékoľvek použitie obsahu na iné ako osobné účely sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti a uvedením zdroja informácií.

   V tomto ohľade nemajú Používatelia povolené:

   • opätovne zverejňovať materiály z Webovej stránky (vrátane opätovného zverejnenia na iných webových stránkach);

   • predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiály z Webovej stránky;

   • zverejňovať akékoľvek materiály z Webovej stránky;

   • reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo používať materiály z Webovej stránky na marketingové účely;

   • redistribuovať materiály z Webovej stránky, s výnimkou konkrétneho obsahu alebo výslovne sprístupneného na redistribúciu.

   Žiadosti o používanie obsahu Webovej stránky na iné ako osobné účely sa zasielajú na adresu Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bukurešť, sektor 1 - do pozornosti NEPI Rockcastle alebo e-mailom na adresu informacie@auparkzilina.sk

   Tieto zmluvné podmienky neudeľujú Používateľom žiadne právo, nárok alebo oprávnenie týkajúce sa Webovej stránky, obsahu vo vlastníctve iných osôb zverejneného na Webovej stránke, ochranných známok, označení alebo iných práv duševného vlastníctva, ktoré vlastní Spoločnosť.

   Vzhľadom na to, že Spoločnosť si želá zlepšiť zážitok Používateľov pri používaní Webovej stránke, Spoločnosť ocení Vaše názory a návrhy; Spoločnosť môže používať komentáre alebo návrhy bez akýchkoľvek záväzkov voči Používateľom.

   Vaše názory a návrhy je možné zaslať aj na adresu Calea Floreasca 169 A, Building A, Floor 5, Bucharest, Sector 1 - do pozornosti NEPI Rockcastle alebo e-mailom na adresu informacie@auparkzilina.sk

 • 9. Vzdanie sa práv a postúpenia

  • Žiadna situácia, keď si Spoločnosť bezodkladne neuplatní jedno zo svojich práv, sa nebude považovať za vzdanie sa tohto práva alebo vzdanie sa jeho uplatnenia.

   Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia tým nebudú dotknuté a zostanú v platnosti a plne platné, pričom sa budú vykladať v čo najširšom rozsahu povolenom zákonom.

   Vo vyššie uvedenom prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené iným platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje pôvodnému účelu Spoločnosti. Uvedené platí aj pre opomenutia.

   Podľa týchto zmluvných podmienok Používatelia nesmú úplne ani čiastočne postúpiť svoje práva.

   Spoločnosť môže postúpiť svoje práva ktorejkoľvek zo svojich dcérskych spoločností alebo akýmkoľvek iným spoločnostiam skupiny NEPI Rockcastle Group alebo akémukoľvek právnemu nástupcovi vo vzťahu k Webovej stránke.

 • 10. Obmedzenie zodpovednosti

  • Spoločnosť sprístupňuje Webovú stránku ako TAKÚ, SO VŠETKÝMI JEJ NEDOSTATKAMI a tak, ako JE K SPRÍSTUPNENÁ, bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky. ODMIETAME TIEŽ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU, VRÁTANE AKEJKOĽVEK MARKETINGOVEJ ZÁRUKY, USPOKOJIVEJ KVALITY, PRESNOSTI PRE OSOBITNÝ ÚČEL ALEBO POTREBU. NEZARUČUJEME, ŽE VÝSLEDOK, KTORÝ MOŽNO DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY, BUDE ÚČINNÝ, BEZPEČNÝ ALEBO PRESNÝ ALEBO SPLNÍ POŽIADAVKY POUŽÍVATEĽA.

   Spoločnosť negarantuje, že Webová stránka bude nepretržite dostupná.

   Ak je potrebné vykonať údržbu a Webová stránka nie je z tohto dôvodu dostupná, Spoločnosť bude o tom informovať Používateľa pri vstupe na Webovú stránku.

   Spoločnosť nezodpovedá za výpadok internetu/siete a najmä nie za výpadky, kvôli ktorým nie je prístup na Webovú stránku možný z dôvodu technických alebo iných ťažkostí, ako sú vyššia moc alebo zavinenie tretích strán, ktoré Spoločnosť nie je schopná ovplyvniť.

   Spoločnosť nezodpovedá za nepresné a/alebo nepravdivé osobné údaje poskytnuté Používateľmi, a najmä nezodpovedá za údaje, ktoré poskytli maloleté osoby s cieľom vytvoriť dojem, že majú najmenej 16 rokov na účely vytvorenia účtu na Webovej stránke.

   Používateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu ani povinnosť konať, pokiaľ ide o:

   • obsah tretích strán, ku ktorému má Používateľ prístup prostredníctvom Webovej stránky;

   • vplyv obsahu na Používateľa, ktorý je prístupný prostredníctvom Webovej stránky;

   • výklad alebo používanie obsahu Webovej stránky Používateľom;

   • úkony uskutočnené Používateľom po prístupe k obsahu Webovej stránky;

   • obsah alebo presnosť, dodržiavanie autorských práv, zákonnosť alebo mravnosť materiálov/informácií nachádzajúcich sa v odkazoch na iné webové stránky, pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky uplatňované týmito webovými stránkami. Odporúča sa predchádzajúca konzultácia právnych podmienok a ďalších informácií týkajúcich sa zberu osobných údajov. Pravidlá obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú len na informácie uvedené na tejto Webovej stránke;

   • škody spôsobené chybami, nepresnosťami alebo neaktualizáciou informácií zverejnených na Webovej stránke a pochádzajúcich z externých zdrojov;

   • škody vzniknuté v dôsledku zlyhania Webovej stránky alebo nemožnosti prístupu k určitým odkazom zverejneným na Webovej stránke.

    • Spoločnosť nezodpovedá za žiadne nepriame, osobitné, náhodné škody vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať Webovú stránku.

   • Používateľ berie na vedomie, že produkty alebo propagačné akcie zverejnené na Webovej stránke nepatria Spoločnosti, ale jej obchodným Partnerom, a že zobrazené ceny sú uvedené na informačné účely a môžu byť neohlásene (jednostranne) zmenené, za ktoré Spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť. Prezentácie zobrazené na Webovej stránke týkajúce sa produktov, služieb a propagačných akcií prezentovaných na Webovej stránke patria výlučne obchodným Partnerom, ktorí sú podľa zákona plne zodpovední za poskytnuté informácie.

   • Používateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za žiadne straty, náklady, súdne konanie, nároky, výdavky alebo iné záväzky, ak sú priamo spôsobené nedodržaním týchto zmluvných podmienok.

   • Používateľ berie na vedomie, že ak boli ceny alebo iné podrobnosti týkajúce sa produktov/propagačných akcií obchodných Partnerov Spoločnosti zobrazené nesprávne, Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť informácie zobrazené na Webovej stránke, pričom v tomto ohľade nenesie žiadnu zodpovednosť.

   • Používateľ berie na vedomie, že obrázky sú zobrazené na Webovej stránke ako príklad a dodané produkty obchodných Partnerov Spoločnosti sa môžu akýmkoľvek spôsobom líšiť z hľadiska obrazu, ako aj v dôsledku zmien vlastností, dizajnu a Spoločnosť nebude v tomto ohľade niesť žiadnu zodpovednosť.

   • Spoločnosť zaručuje optimálny výkon Webovej stránky iba pri použití prehliadača Internet Explorer verzie 9 (minimálne), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 • 11. Platný právny poriadok

  • Tieto zmluvné podmienky sa riadia a interpretujú v súlade so slovenským právom.

   Zmluvné strany urovnajú akýkoľvek spor v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami zmierom do 15 pracovných dní od písomného oznámenia Používateľa v tomto ohľade. V prípade, že sa strany nedohodnú, spor vyrieši príslušný slovenský súd.

   Spotrebitelia sa nemôžu vzdať svojich práv podľa zákona. Akékoľvek zmluvné doložky, ktoré odstraňujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľov podľa zákona, nebudú mať žiadne právne účinky.

 • 12. Zmeny a doplnenia zmluvných podmienok

  • Tieto zmluvné podmienky boli aktualizované dňa 5.7.2023.

   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ich revidovať a aktualizovať. 

   Odporúčame, aby ste si pri návšteve Webovej stránky prečítali príslušnú časť Zmluvných podmienok, pretože sa od poslednej návštevy mohla zmeniť.

   Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa informácií obsiahnutých na tejto stránke, prosím napíšte nám na data.protection@nepirockcastle.com.

   V prípade, že dodatok/doplnok by mohol obmedziť práva Používateľa, Spoločnosť bude o tom informovať Používateľa zaslaním správy na e-mailové adresy spojené s Účtom.

   Pokračovaním v používaní Webovej stránky po prijatí určitých zmien/doplnkov Používateľ súhlasí s dodržiavaním takýchto zmien/doplnkov.

   AK POUŽÍVATEĽ NECHCE PRIJAŤ TIETO PODMIENKY VRÁTANE ICH ZMIEN/DOPLNENÍ, MUSÍ PRESTAŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU.

Navigácia