Pravidlá marketingovej akcie | Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Pravidlá marketingovej akcie

 • Pravidlá marketingovej akcie "Darček za nákup"

  1. Organizátor akcie a účel akcie

  1.1 Marketingovú akciu „darček za nákup(ďalej len „akcia“) organizuje spoločnosť AUPARK Žilina SC a. s., so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 44 441 193, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10958/L (ďalej len „organizátor akcie“), ktorá prevádzkuje Aupark Shopping Center Žilina, ktoré sa nachádza na adrese Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina (ďalej len ,,obchodné centrum Aupark Žilina“).

  1.2 Účelom akcie je informovať širokú verejnosť o obchodnom centre Aupark Žilina, ktoré je miestom konania akcie, a zároveň motivovať spotrebiteľov k návšteve obchodného centra Aupark Žilina. Cieľom akcie je teda propagovať obchodné centrum Aupark Žilina a dostať ho do povedomia spotrebiteľov.

  1.3 Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami akcie (ďalej len „pravidlá akcie“), ktoré obsahujú práva a povinnosti jej účastníkov, ako aj všetky podmienky akcie stanovené organizátorom akcie.

  2.  Miesto konania akcie

  2.1 Miestom konania akcie je obchodné centrum Aupark Žilina.

  3. Trvanie akcie

  3.1 Akcia začína 28. augusta 2023 o 10.00 hod. a trvá do 10. septembra 2023 do 18.00 hod., alebo do vyčerpania zásob darčekov, podľa toho, čo nastane skôr.

  3.2 O vyčerpaní zásob darčekov bude organizátor akcie informovať účastníkov akcie oznámením na webovej stránke organizátora akcie: https://www.auparkzilina.sk/ a oznamom na promostolíku akcie nachádzajúcom sa na prízemí obchodného centre Aupark Žilina.

  4. Účasť na akcii

  4.1 Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba právne spôsobilá k maloobchodnému nákupu (ďalej len „účastník akcie“).

  4.2 Z akcie sú vylúčení zamestnanci prevádzok obchodného centra Aupark Žilina, ktorí majú miesto výkonu práce v prevádzke obchodného centra Aupark Žilina v prípade, ak v akcii predložia pokladničný blok z prevádzky, v ktorej majú miesto výkonu práce.

  4.3 Z akcie je vylúčený neplnoletý účastník akcie, ak predloží pokladničný blok o nákupe tabakových alebo alkoholických výrobkov alebo iných výrobkov, ktorých predaj je takýmto osobám zakázaný právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  5. Princíp a pravidlá akcie

  5.1 Princíp akcie spočíva v poskytnutí darčeku, ktorým je včelobal alebp box na desiatu (ďalej len „darček“) organizátorom akcie každému účastníkovi akcie, ktorý sa počas trvania akcie preukáže originálnym pokladničným blokom, prípadne po vyzvaní organizátorom poverenou osobou pri promostolíku akcie aj konkrétnym preukázateľným nákupom, ktorý mu bol vydaný od 27. augusta 2021 (od 9:00 hod.) do skončenia akcie v niektorej z prevádzok/predajní obchodného centra Aupark Žilina za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 30,- eur (ďalej len „pokladničný blok“). Účastník akcie sa preukazuje pokladničným blokom resp. predkladá pokladničný blok, prípadne aj konkrétny nákup pri promostolíku akcie.

  5.2 V prípade, ak účastník akcie predloží jeden pokladničný blok za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 30,- eur alebo viac z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Aupark Žilina, získa takýto účastník akcie len jeden darček; účastník akcie teda nemá nárok na viac darčekov ani keby hodnota jedného pokladničného bloku za nákup tovaru alebo služby prevyšovala násobky sumy 30,- eur.

  5.3 V prípade, ak účastník akcie predloží viac pokladničných blokov za nákup tovarov alebo služieb z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Aupark Žilina, na účely splnenia podmienky pre poskytnutie darčeku t.j. nákupu tovaru alebo služby v hodnote minimálne 30,- eur sa sčítavajú iba hodnoty pokladničných blokov s rovnakým dátumom. V prípade, ak je súčet hodnôt pokladničných blokov za nákup tovarov alebo služieb z ktorejkoľvek prevádzky/predajne obchodného centra Aupark Žilina s rovnakým dátumom aspoň 30,- eur alebo viac, účastník akcie získa iba jeden darček; účastník akcie teda nemá nárok na viac darčekov ani keby súčet hodnôt pokladničných blokov s rovnakým dátumom prevyšoval násobky sumy 30,- eur.

  5.4 Do akcie nie sú zaradené pokladničné bloky za úhradu služieb mobilných operátorov a/alebo úhrady vykonané v prevádzke Slovenskej pošty, a.s. a / alebo za úhradu parkovného v obchodnom centre Aupark Žilina; za tieto pokladničné bloky organizátor akcie neposkytne účastníkovi akcie darček.

  5.5 Účastník akcie berie na vedomie, že v prípade splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel akcie mu darček bude poskytnutý výlučne formou osobného odovzdania a prevzatia na promostolíku akcie počas prevádzkových hodín obchodného centra Aupark Žilina počas trvania akcie . Organizátor akcie nemá povinnosť poslať darček účastníkovi akcie poštou alebo ho doručovať účastníkovi akcie alebo akejkoľvek inej osobe akýmkoľvek iným spôsobom.

  5.6 Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátorom poverená osoba pri promostolíku akcie označí pečiatkou pokladničné bloky, za ktoré účastník akcie dostal darček a takýto pokladničný blok nebude možné použiť opakovane.

  6. Osobitné ustanovenia

  6.1 Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa vlastného uváženia najmä si vyhradzuje právo bez náhrady kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť tieto pravidlá akcie vrátane samotnej akcie alebo darčeka. Účastníkovi akcie nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči organizátorovi akcie v prípade zmeny alebo zrušenia akcie, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v akcii.

  6.2 Organizátor akcie nezodpovedá za vady darčeka, ani za chyby, či poškodenia darčeka, ani za straty, či náklady spojené s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie, ani nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkovi akcie v súvislosti s používaním darčeka.

  6.3 Ak účastník akcie na účely akcie poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor akcie je oprávnený vylúčiť takúto osobu z akcie a darček jej neposkytnúť; ak takejto osobe organizátor akcie darček už poskytol, je povinná ho vrátiť organizátorovi akcie bez zbytočného odkladu po výzve organizátora akcie. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie takého účastníka akcie, ktorý by konal v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať darček podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť organizátora akcie alebo obchodného centra Aupark Žilina.

  6.4 Účastník akcie, ktorý splnil podmienky pre poskytnutie darčeka, nemá právo namiesto darčeka požadovať poskytnutie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia od organizátora akcie ani od iného subjektu. Účastník akcie nemá právo na výmenu darčeka za iný kus.

  7. Osobné údaje

  7.1 Organizátor akcie nespracúva žiadne osobné údaje účastníkov akcie v súvislosti s akciou, jej priebehom, vyhodnotením splnenia podmienok na získanie darčeka podľa týchto pravidiel akcie, ani v súvislosti s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie.

  8. Záverečné ustanovenia

  8.1 Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s pravidlami akcie na promostolíku akcie umiestnenom na prízemí obchodného centra Aupark Žilina a na internetovej stránke organizátora akcie https://www.auparkzilina.sk/

  8.2 Účasť na akcii je dobrovoľná. Darček však nebude účastníkovi akcie poskytnutý, pokiaľ účastník akcie plne nesúhlasí s týmito pravidlami akcie alebo nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce. Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  8.3 Ustanovenia týchto pravidiel akcie a akcia samotná sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

  Tieto pravidlá akcie sú účinné dňom 28.8.2023

  Organizátor akcie: AUPARK Žilina SC a. s.