Pravidlá súťaže na Instagrame | Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže na Instagrame

 • PODMIENKY SÚŤAŽE NA IG STRÁNKE AUPARK ŽILINA

  SÚŤAŽ O POUKÁŽKU NA AKÝKOĽVEK NÁPOJ PRE DVOCH V STARBUCKS ŽILINA

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne od 13.2.2023 do 14.2.2023.

  3. Výhrou v súťaži sú 4 poukážky na akýkoľvek nápoj pre 2 v kaviarni Starbucks Žilina. 

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode 3. za týchto súťažných podmienok:

  - žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 15.2.2023 popoludní,

  - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Instagramový profil a na profile Auparku Žilina prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 13.2.2023,

  - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

  - výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

  5. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťaže, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.  

  6. Výhra  bude výhercovi odovzdaná IBA OSOBNE (neposielame poštou) v kaviarni Starbucks v Aupark Žilina. 
   V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Instagrame Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. 

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 

  12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.