Prevádzkový poriadok | Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Prevádzkový poriadok

 • 1.  Zákaz vstupu zvierat do SC s výnimkou psov, ktorí sú na vodítku a majú košík (táto výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov);
  2.  Zákaz nosenia strelných zbraní v SC;
  3.  Zákaz vjazdu bicyklov a iných podobných dopravných prostriedkov do SC;
  4.  Zákaz vstupu podomových obchodníkov do SC;
  5.  Zákaz vstupu bezdomovcom do SC;
  6.  Zákaz vstupu pouličných predavačov do SC a zákaz umiestnenia ich stánkov, vrátane akýchkoľvek súvisiacich obchodných aktivít v celom areáli SC, vrátane exteriérov SC (zelených i spevnených plôch, komunikácií, parkovísk pri SC);
  7.  Zákaz vstupu žobrákom do Predmetu nájmu či do areálu SC, vrátane exteriérov SC;
  8.  Zákaz umiestňovania alebo rozdávania letákov v celom areáli SC (vrátane exteriérov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;
  9.  Zákaz konzumácie alkoholu v areáli SC (vrátane exteriérov SC), s výnimkou konzumácie v rámci Prenajímateľom povoleného užívania pre nájomcov v SC;
  10. Zákaz demonštrácií v areáli SC;
  11. Zákaz vyučovania riadenia motorových vozidiel na parkoviskách areálu SC;
  12. Zákaz jazdenia na skateboarde a kolieskových korčuliach v areáli SC i v exteriéroch SC;
  13. Zákaz poškodzovania rastlín a zelených plôch v areáli SC vrátane exteriérov SC;
  14. Zákaz odhadzovania odpadkov v celom areáli SC vrátane exteriérov SC;
  15. Zákaz umývania vozidiel v areáli SC vrátane exteriérov SC;
  16. Zákaz uskutočňovania mechanických prác v SC;
  17. Zákaz ponechania vozidiel na parkovisku v areáli SC počas noci bez povolenia Prenajímateľa;
  18. Zákaz predaja losov, charitatívnych lotérií a podobných artiklov v areáli SC vrátane exteriérov bez povolenia Prenajímateľa;
  19. Zákaz umiestňovania rukou písaných odkazov na výklady a okná areáli SC;
  20. Zákaz umiestňovania reklamných plagátov do výkladov a okien v SC, s výnimkou plagátov umiestnených na vývesných tabuliach;
  21. Zákaz hlasnej hudby v areáli SC vrátane exteriéru SC (okrem prípadov a podujatí schválených Prenajímateľom);
  22. Zákaz politických plagátov či agitácie v areáli SC vrátane exteriérov SC bez povolenia Prenajímateľa;
  23. Zákaz akýchkoľvek činností v celom areáli SC vrátane exteriérov SC, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť SC a osoby;
  24. Zákaz nemorálneho, na verejnosti neakceptovateľného alebo nespoločenského správania sa v celom areáli SC;
  25. Zákaz manipulácie s akýmkoľvek bezpečnostným či protipožiarnym vybavením v areáli SC;
  26. Osoba pristihnutá pri krádeži v areáli SC bude vykázaná z areálu SC;
  27. Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí priestupku v areáli SC, Prenajímateľ má právo zakázať jej vstup do areálu SC;
  28. Osvetlenie výloh obchodov bude rozsvietené do polnoci;
  29. Povinnosť dodržiavať otváracie hodiny        PO - NE        9.00 hod až 21.00 hod;
  30. Zásobovanie je povolené v časoch od 6.00 do 9.00 a od 21.00 do 24.00, pričom nájomcovia majú povinnosť používať výlučne vozíky s bielymi gumami (možnosť ich zapožičania v SC);
  31. Zákaz umiestňovania reklamných tabúl, alebo stojanov na plagáty či stojanov akéhokoľvek druhu pred obchody a iné priestory v SC ako aj v exteriéroch SC;
  32. Prenajímateľ bude mať právo zakázať akémukoľvek nájomcovi akúkoľvek reklamu, ktorá podľa názoru Prenajímateľa smeruje k poškodeniu mena a povesti SC, alebo jeho príťažlivosti ako obchodného centra a na základe písomného oznámenia Prenajímateľa je nájomca povinný od takej reklamy upustiť, alebo ju ukončiť;
  33. Chodníky, vstupy, priestory, dvory, výťahy, vestibuly, schody, chodby, alebo haly nebudú žiadnym nájomcom blokované, alebo zaťažované. Tieto priestory budú nájomcami využívané iba pre vstup do a odchod z Predmetu podnájmu;
  34. Krídlová okná, presklené dvere, strešné okná a dvere, ktoré odrážajú či prepúšťajú svetlo a vzduch do chodieb, priechodov a ďalších miest v SC, nebudú žiadnym nájomcom zakrývané, alebo blokované a na okennej rímse, výkladoch a oknách nebudú umiestňovať žiadne fľaše, balíčky, alebo iné nežiadúce predmety;
  35. Žiadne vitríny alebo iné predmety nebudú umiestňované pred SC, alebo upevňované na SC zvonku, ani umiestňované do hál, chodieb či vestibul a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;
  36. Toalety, umývadla a ostatné sanitárne inštalácie nebudú používané pre akékoľvek iné účely, než pre tie ktoré sú určené, a nebudú sa do nich odhadzovať žiadne smeti, odpad, handry, kyseliny a iné látky;
  37. Zákaz postávania fajčiaceho personálu nájomcov pred obchodmi;
  38. Úroveň hlasitosti hudby hranej v obchodoch podlieha schváleniu Prenajímateľom.